Νομοθεσία

Έγγραφα και Νόμοι που αφορούν το Δημόσιο Τομέα

Εφαρμοστικές εγκύκλιοι για βαθμολόγιο και εργασιακή εφεδρεία.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (Ν. 4024/2011)

Νέος Νόμος-Πλαίσιο για την Παιδεία - "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (Ν. 4009/2011)

Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε την Παρασκευή 5/3/2010 για την Προστασία της Εθνικής Οικονομίας

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ν.3801/2009)

Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (Π.Δ. 160/2008)

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)

Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 164/2004)

Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Δ. 54/2004)