Καταστατικό Συλλόγου


Καταστατικό Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1

Επωνυμία – Σφραγίδα – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Επωνυμία:  Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης.
 2. Σφραγίδα: Κυκλική με διάμετρο 4 εκ., που φέρει κυκλικά και στο μέσο την επωνυμία του Συλλόγου.
 3. Έδρα: Χανιά.

Άρθρο 2

Σκοποί

 1. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη.
 2. Η προαγωγή και εξύψωση του συνδικαλιστικού, κοινωνικού, πνευματικού και γενικά του πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
 3. Η μελέτη και επίλυση συνδικαλιστικών, υπηρεσιακών, οικονομικών και γενικά επαγγελματικών ζητημάτων των μελών και η προάσπιση και επέκταση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών.
 4. Η συμβολή, ως οργανωμένου πανεπιστημιακού φορέα, σε συνεργασία με τους άλλους πανεπιστημιακούς φορείς, στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος.
 5. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας με αντίστοιχους Συλλόγους ομοειδών Ιδρυμάτων, για την επιτυχία των κοινών σκοπών.
 6. Η κατά το μέτρο των δυνάμεων του συμβολή στην προσπάθεια για την ανύψωση της Ανώτατης Παιδείας στη Χώρα μας, στην επαύξηση του ρόλου της, στον εκδημοκρατισμό και στην παραπέρα προώθηση της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο.

Η προάσπιση και προώθηση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών μέσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Άρθρο 3

Μέσα

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών είναι:

 1. Η ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις Πανεπιστημιακές δραστηριότητες και εκδήλωση ενεργού ενδιαφέροντος για τη λειτουργία και τη διοίκηση του Ιδρύματος, σ’ όλους τους τομείς της δράσεώς τους.
 2. Έγγραφα Υπομνήματα και παραστάσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα, παρακολούθηση του έργου της διοικήσεως, κινητοποιήσεις των μελών και γενικά κάθε νόμιμη και πρόσφορη διαδικασία και μέσο που θα κριθεί απαραίτητο.
 3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις (συγκεντρώσεις, διαλέξεις, εκδρομές, γιορτές, μορφωτικές ανταλλαγές, σεμινάρια κλπ.).
 4. Κάθε συνεργασία και συντονισμός των ενεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συλλόγους, που θα κριθεί θετική για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ίδρυση και λειτουργία με μέριμνα του Συλλόγου:

1.    Εντευκτηρίου (Λέσχης) του προσωπικού.

2.    Ταμείον Αλληλοβοηθείας των μελών

3.    Πιστωτικού (προμηθευτικού-καταναλωτικού) συνεταιρισμού

4.    Οικοπεδικού-οικοδομικού συνεταιρισμού

5.    Παιδικού Σταθμού

6.    Θερινών κατασκηνώσεων

7.    Καλλιτεχνικού και Αθλητικού Ομίλου

8.    Κάθε άλλου νόμιμου και ωφέλιμου συνεταιριστικού οργανισμού, ενώσεως, γραφείου κλπ.

Άρθρο 4

Πόροι – Εγγραφή – Συνδρομή

1. Πόροι του Συλλόγου είναι:

1.    Το δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής των τακτικών μελών.

2.    Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών μελών.

3.    Οι υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών που αποφασίζει η Γ.Σ.

4.    Οι προαιρετικές εισφορές των μελών

5.    Οι εισπράξεις από γενικότερες οικονομικές εξορμήσεις και εισφορές τρίτων προς το Σύλλογο.

6.    Οι νόμιμες επιχορηγήσεις του Συλλόγου από Ιδρύματα και Υπηρεσίες

7.    Το προϊόν από δωρεές, κληροδοσίες, και κληρονομίες προς το Σύλλογο, που γίνονται αποδεκτές μόνο με δικαίωμα απογραφής και με απόφαση της Γ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ.

8.    Τα έσοδα από την τυχόν περιουσία του Συλλόγου

9.    Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο του Συλλόγου.

2. Δικαίωμα εγγραφής-Μηνιαία συνδρομή:

1.    Τα χρηματικά ποσά για το δικαίωμα εγγραφής και για τη μηνιαία συνδρομή των μελών καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

2.    Το ίδιο, με απόφαση της Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ., για την είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών των μελών, καθορίζεται ο προσφορότερος από τους ακόλουθους τρόπους:

1.    Έμμεση είσπραξη (με τη συγκατάθεση του Ιδρύματος) από την υπηρεσία μισθοδοσίας, με ξεχωριστή στήλη κρατήσεως στις μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και απόδοση στο Σύλλογο.

2.    Άμεση είσπραξη (με απόδειξη) από τον Ταμία του Συλλόγου με κατάσταση του Συλλόγου, στο Ταμείο του Πολυτεχνείου την ημέρα της πληρωμής του Α’ 15νθημέρου του μήνα.

3.    Καταβολή (με απόδειξη) από τα μέλη, απευθείας στον Ταμία του Συλλόγου, κάθε μήνα ή εξάμηνο ή χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Μέλη

Μέλη εγγράφονται όλοι γενικά οι μόνιμοι Δ.Υ. (Διοικητικό προσωπικό με τη γενική έννοια του όρου) και οι υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου (που κατέχουν οργανική θέση) που υπηρετούν στις υπηρεσίες και στα παραρτήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανεξάρτητα από κλάδο και βαθμό, από τη μέρα του διορισμού τους.

Άρθρο 6

Εγγραφή – Αποχώρηση – Διαγραφή μελών

 1. Η εγγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από απλή γραφτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Σύλλογο και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως και πάντως πριν από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. Η επαναγραφή μέλους που αποχώρησε ή διαγράφτηκε γίνεται όπως και η εγγραφή.
 2. Η αποχώρηση μέλους γίνεται με απλή γραπτή δήλωση του μέλους προς το Σύλλογο, που αναφέρει τους λόγους της αποχωρήσεώς του.
 3. Η διαγραφή τακτικού μέλους γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. όταν:

1.    Καθυστερεί τις συνδρομές προς το Σύλλογο πέρα από 1 χρόνο.

2.    Συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο και ανάρμοστο προς τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα του Συλλόγου (μη τήρηση του Καταστατικού).

3.    Ενεργεί αντίθετα προς τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Συλλόγου κατ’ επανάληψη.

4.    Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. για εγγραφή-επανεγγραφή, διαγραφή μέλους έχει το δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος ή ομάδα από τρία (3) μέλη να προσφύγουν γραπτά στην πρώτη Γ.Σ., που αποφασίζει τελεσίδικα.

5.    Το μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται καταβάλλει υποχρεωτικά τις συνδρομές του, μέχρι και το μήνα της αποχωρήσεως ή διαγραφής του.

Άρθρο 7

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις μελών

 1. Δικαιώματα:

1.    Παράσταση-Συμμετοχή-Λόγος-Ψήφος για κάθε θέμα στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

2.    Υποψηφιότητα εκλογής σε όλα τα όργανα του Συλλόγου.

3.    Ενεργός Συμμετοχή στις διαδικασίες και στις δραστηριότητες του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό.

 1. Υποχρεώσεις:

1.    Οικονομική τακτοποίηση προς το Σύλλογο (Συνδρομές-εισφορές κλπ.)

2.    Τήρηση του καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου.

3.    Ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 8

Όργανα του Συλλόγου

 1. Όργανα της Διοικήσεως του Συλλόγου (κατά σειρά εξουσίας) είναι:
  1. Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών (Γ.Σ.)
  2. Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  3. Η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
  4. Οι αντιπρόσωποι σε κάθε άλλο όργανο, συνδικαλιστικό ή μη.
  5. Οι αντιπρόσωποι σε συνέδριο, Ομοσπονδία ή Ένωση.
 1. Απλά όργανα του Συλλόγου για ορισμένο χρόνο και έργο είναι:
  1. Το τριμελές Προεδρείο της Γ.Σ. (Π.Γ.Σ.)
  2. Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών (Ε.Ε.Ε.)
  3. Οποιαδήποτε επιτροπή για συγκεκριμένο θέμα, οριζόμενη από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη.
 2. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. σε ειδική μυστική ψηφοφορία (μετά από υποβολή γραφτής υποψηφιότητας).
 3. Μαζί με τακτικά μέλη ανακηρύσσονται και δύο (2) αναπληρωματικά με την ίδια διαδικασία της παραγρ. 2

Άρθρο 10

Συγκρότηση-Θητεία-Παραίτηση-Έκπτωση Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, μετά από γραπτή πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της ανακοινώσεως του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών, που του κοινοποιεί η ίδια.
 2. Με ξεχωριστές μυστικές ψηφοφορίες και μετά από υποβολή υποψηφιότητας για κάθε αξίωμα, εκλέγονται (με σχετική πλειοψηφία στους παρόντες ή κλήρωση μετά τρεις (3) άκαρπες διαδοχικές ψηφοφορίες μεταξύ των ισοψηφισάντων της τρίτης και τελευταίας ψηφοφορίας οι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
 3. Η θητεία του Δ.Σ. είναι ετήσια. Αρχίζει την ημέρα της συγκροτήσεώς του σε σώμα και τελειώνει την ημέρα της συγκροτήσεως του επόμενου Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα από τη Γ.Σ. που προκήρυξε τις εκλογές μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. παραμένει το παλιό, σαν υπηρεσιακό Δ.Σ. εκλογών.
 4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί (γραπτά και αιτιολογημένα):

1.    Από το αξίωμα που κατέχει στο Δ.Σ., οπότε γίνεται επαναληπτική εκλογή για το αξίωμα.

2.    Από το μέλος του Δ.Σ., οπότε γίνεται συμπλήρωση του Δ.Σ., από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση εξαντλήσεως όλων των αναπληρωματικών, προκηρύσσονται εκλογές από τη Γ.Σ. που συγκαλεί αμέσως το Δ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε ν’ αποφασίσει (αιτιολογημένα) την ανασύνθεσή του ή την παραίτησή του. Στη δεύτερη περίπτωση συγκαλείται αμέσως έκτακτη Γ.Σ. και αν κάνει αποδεκτή την αιτιολογία και την παραίτηση προκηρύσσονται αμέσως εκλογές.
 2. Έκπτωση μέλους του Δ.Σ. από την ιδιότητά του αυτή επέρχεται μόνο:
  1. Όταν παραιτηθεί ή διαγραφεί από το Σύλλογο (κατά το Καταστατικό).
  2. Όταν διαπιστωθεί, με απόφαση του Δ.Σ., ότι απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του.
  3. Όταν ανακληθεί από τη Γ.Σ. (πρόταση μομφής κατά μέλους Δ.Σ.)
  4. Όταν ανακληθεί όλο το Δ.Σ. από τη Γ.Σ. (πρόταση μομφής κατά του Δ.Σ.)
  5. Σε κάθε παραπάνω περίπτωση εκπτώσεως (πλην της 4) γίνεται συμπλήρωση του Δ.Σ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τη συνδικαλιστική δεοντολογία. Ειδικότερα:

α. Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και κατευθύνει τις ενέργειες του Συλλόγου και στο τέλος του χρόνου υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό της δράσεώς του.

β. Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου και στο τέλος του χρόνου υποβάλλει στη Γ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου και τον προϋπολογισμό του νέου έτους.

γ. Συντάσσει και εισηγείται στη Γ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου, μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού.

δ. Συντάσσει και εισηγείται στη Γ.Σ. τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ε. Έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

στ. Ειδικότερα το Τριμελές Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας) αποτελεί την Ανώτατη Συνδικαλιστική Εκπροσώπηση (Α.Σ.Ε.) του Συλλόγου σε διαπραγματεύσεις, παραστάσεις, επαφές κ.λ.π., μέσα στο πνεύμα του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάσει αρμοδιότητές του και να αναθέσει ειδικά καθήκοντα στα μέλη του ή μέλη του Συλλόγου με την προϋπόθεση της αποδοχής τους έχοντας όμως πλήρη την ευθύνη απέναντι στο Σύλλογο για τις ενέργειές τους απέναντι στο Δ.Σ. που τους ανέθεσε την εντολή ή αρμοδιότητα. Ειδικά σαν εκπρόσωποι στα όργανα διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. από το Δ.Σ.

α. Για την κάλυψη του εκπροσώπου στη Δ.Ε. το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει πριν από κάθε Δ.Ε. όταν κρίνει ότι στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουν εκπεφρασμένη γνώμη του Συλλόγου.

β. Αν μπει στη Δ.Ε. νέο θέμα (εκτός Η.Δ.) ή αν δεν έχει συνεδριάσει το Δ.Σ. του Συλλόγου, ο εκπρόσωπος να ζητά αναβολή της συζήτησης ή τουλάχιστον της απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση.

γ. Αν το νέο θέμα είναι επείγον τότε μπορεί ή να απέχει από τη συζήτηση και την ψηφοφορία (χωρίς να αποχωρεί) ή να πάρει θέση με προσωπική του ευθύνη. Στην τελευταία περίπτωση η καταψήφιση της θέσης του από την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. σημαίνει και αυτόματα ότι δεν θα ξαναεκπροσωπήσει το Δ.Σ. στη Δ.Ε. στο υπόλοιπο της θητείας του.

δ. Ο εκπρόσωπος δεν μπορεί να δεσμευτεί να κρατήσει το απόρρητο σε θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους του Διοικητικού Προσωπικού.

3. Οι έγκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του (παρόντα-απόντα). Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι συνυπεύθυνα και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση του διοικητικού και διαχειριστικού έργου του. Δεν ευθύνεται όμως ένα μέλος για τη λήψη αποφάσεως του Δ.Σ. που πάρθηκε με απουσία ή χωρίς τη θετική ψήφο του.

Άρθρο 12

Λειτουργία Δ.Σ. (Σύγκληση-απαρτία-αποφάσεις)

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα (με έναρξη την πρώητ συνεδρίαση) και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν γραπτά τρία (3) μέλη του.

2. Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος. Για το σκοπό αυτό μαζί με τον Γεν. Γραμματέα συντάσσουν και υπογράφουν τη σχετική πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως.

 3. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει σε τρεις (3) ημέρες το Δ.Σ. όταν το ζητήσουν γραπτά δύο (2) μέλη του, αυτό συγκαλείται από τα τρία (3) μέλη, που συντάσσουν και υπογράφουν και τη σχετική πρόσκληση με τα θέματα Η.Δ.

4. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση να κοινοποιείται στα μέλη το αργότερο μία ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση του Δ.Σ.

5. Το Δ.Σ. έχει απαρτία αν μετέχουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του.

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνοντια έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία στο σύνολο των παρόντων μελών του.

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εφόσον βέβαια ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού.

8. Με ευθύνη του Προέδρου και του Γεν/ Γραμματέα κρατούνται ευανάγνωστα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και φυλάσσονται στο αρχείο του Συλλόγου.

Άρθρο 13

Πρόεδρος (Αρμοδιότητες)

1. Εκπροσωπεί νομικά μαζί με το Γεν. Γραμματέα το Σύλλογο στις σχέσεις του με κάθε δημόσια αρχή ή δικαστήριο κ.λ.π. (νομική εκπροσώπηση του Συλλόγου).

2. Συγκαλεί το Δ.Σ. και μαζί με τον Γεν. Γραμματέα καταρτίζει και υπογράφει τη σχετική πρόσκληση με τα θέματα της Η.Δ.

3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδριάσεως, τηρεί τη διαδικασία, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία κ.λ.π.)

4. Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου.

5. Συνυπογράφει με τον ταμία τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο.

6. Είναι συνυπεύθυνος με το Γεν. Γραμματέα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου.

7. Διευθύνει το τριμελές Προεδρείο του Δ.Σ. (την Ανώτατη Συνδικαλιστική Εκπροσώπηση - Α.Σ.Ε.) σαν πρώτος μεταξύ ίσων.

8. Διευθύνει (μέσα στο τριμελές προεδρείο του Δ.Σ.) τις Γ.Σ. του Συλλόγου, μέχρι την εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ.

9. Τον Πρόεδρο (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 14

Αντιπρόεδρος (Αρμοδιότητες)

1. Συμμετέχει ισότιμα στο τριμελές προεδρείο του Δ.Σ. (Α.Σ.Ε.)

2. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο (απόντα ή κωλυόμενο) σε όλες τις αρμοδιότητές του.

3. Τον Αντιπρόεδρο (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ένας από τους συμβούλους, με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 15

Γενικός Γραμματέας (Αρμοδιότητες)

1. Εκπροσωπεί νομικά μαζί με τον Πρόεδρο το σύλλογο στις σχέσεις του με κάθε δημόσια αρχή ή δικαστήριο κ.λ.π. (νομική εκπροσώπηση του Συλλόγου).

2. Ενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου.

3. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου.

4. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και εκτέλεση του έργου της γραμματείας του Συλλόγου και την τήρηση των σχετικών στοιχείων του Αρχείου του Συλλόγου (Σφραγίδα, Καταστατικό, Εσωτερικός Κανονισμός, Μητρώο Μελών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Αρχείο αλληλογραφίας, Αρχείο Πρακτικών Γ.Σ., Αρχείο Πρακτικών Δ.Σ., Αρχείο Πρακτικών Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογών, Αρχείο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής και κάθε άλλο στοιχείο που θα αποφασίσει το Δ.Σ. ότι πρέπει να τηρηθεί) και αρμόδιος για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων των στοιχείων του αρχείου.

5. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου.

6. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο και συνυπογράφει την πρόσκληση του Δ.Σ. με τα θέματα της Η.Δ.

7. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον απολογισμό της ετήσιας δραστηριότητας του Δ.Σ. και μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. τον συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

8. Συμμετέχει ισότιμα στο τριμελές Προεδρείο του Δ.Σ. (Α.Σ.Ε.).

9. Τον Γενικό Γραμματέα (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 16

Ταμίας (Αρμοδιότητες)

1. Τηρεί τα λογιστικά και ταμιακά βιβλία του Συλλόγου.

2. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου υπογράφοντας τα σχετικά παραστατικά έγγραφα (αποδείξεις κ.λ.π.). Τα ποσά πληρωμών καθορίζει η Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

3. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. για την πραγματοποίηση των δαπανών.

4. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Συλλόγου και μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

5. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για την ομαλή διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

6. Τον Ταμία (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ένας σύμβουλος, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 17

Ειδικός Γραμματέας (Αρμοδιότητες)

1. Παρέχει τη συνδρομή του στον Πρόεδρο και στον Γεν. Γραμματέα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όποτε του ζητηθεί, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

2. Αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα (απόντα ή κωλυόμενο) σε όλες τις αρμοδιότητές του.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να του ανατεθεί ειδική αποστολή ή συγκεκριμένο καθήκον, ρητά καθοριζόμενο στην απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Άρθρο 18

Σύνθεση - Συγκρότηση - Θητεία - Παραίτηση - Έκπτωση Ε.Ε.

1. Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό, που εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της Ε.Ε. σε μυστική ψηφοφορία κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων.

2. Η εκλογή, η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία, η παραίτηση, η έκπτωση, η συμπλήρωση της Ε.Ε. γίνονται κατά αντιστοιχία προς τις διατάξεις που ισχύουν για το Δ.Σ. (άρθρο 14 και 15)

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες - Λειτουργία Ε.Ε.

1. Χωρίς να μετέχει στο έργο του Δ.Σ. η Ε.Ε. επιτελεί έργο το ίδιο σοβαρό και υπεύθυνο με αυτό.

2. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.

3. Για το σκοπό αυτό μπορεί η Ε.Ε. να ζητήσει οποτεδήποτε γραπτά από το Δ.Σ. και να έχει στη διάθεσή της, μέσα σε δέκα (10) ημέρες κάθε γραπτό οικονομικό στοιχείο, κ.λ.π. σχετικά με το σύλλογο.

4. Αν το κρίνει απαραίτητο, η Ε.Ε., μπορεί να συντάξει σχετική έκθεση με τις παρατηρήσεις της και να τη θέσει υπ' όψη του Δ.Σ. ή να ζητήσει γραπτά από το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. έκτακτα, για να την ενημερώσει.

5. Η αίτηση αυτή της Ε.Ε. είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. που οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή αρνήσεως του Δ.Σ. η Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί με τη διαδικασία του 1/10 των μελών (άρθρ. 21 παρ. 2) ή από την Ε.Ε. μέσα στις 5 επόμενες ημέρες.

6. Με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. κατά την τακτική Γ.Σ. η Ε.Ε. υποβάλλει υποχρεωτικά σε αυτή την έκθεση για τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ.

7. Τη σύγκληση της Ε.Ε. κάνει ο Πρόεδρος της κατά αντιστοιχεία προς τις διατάξεις για τη σύγκλιση του Δ.Σ. Αυτή συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα με απαρτία και πλειοψηφία των δύο (2) μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

Συγκρότηση - Διάκριση Γ.Σ.

1. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 7 του παρόντος.

2. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα ανάλογα με το χρόνο και τα θέματα της Η.Δ. που έχει (τακτική και έκτακτη Γ.Σ.).

3. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Νοέμβριο.

4. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν την κρίνει απαραίτητη το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει γραπτά το ένα πέμπτο (1/5) από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, για αυστηρά καθορισμένα θέματα. Τότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες.

Άρθρο 21

Σύγκλιση - Διεύθυνση Γ.Σ.

1. Τη Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτη) συγκαλεί, μετά από απόφασή του γραπτά το Δ.Σ., με τους νόμιμους εκπροσώπους του, που συντάσσουν και υπογράφουν τη σχετική πρόσκληση.

2. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδιαφορίας των παραπάνω, για σύγκλιση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης), τη συγκαλεί, κατά τον ίδιο τρόπο, το ενδιαφερόμενο ένα πέμπτο (1/5) από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

3. Η γραπτή πρόσκληση της Γ.Σ. (πρώτης ή επαναληπτικής) πρέπει να καθορίζει υποχρεωτικά:

Τόπο, ημέρα, ώρα και θέματα συζητήσεως. Να κοινοποιείται στα μέλη και να τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου, τουλάχιστον πριν από πέντε (5) ημέρες για τακτική Γ.Σ. και τρεις (3) ημέρες για έκτακτη Γ.Σ.

4. Τη Γ.Σ. μέχρι τη διαπίστωση της απαρτίας διευθύνει το προεδρείο του Συλλόγου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.).

5. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας τη Γ.Σ. διευθύνει το προεδρείο της Γ.Σ. από τρία (3) μέλη (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα της Γ.Σ.), που εκλέγονται άμεσα από τη Γ.Σ., ύστερα από υποβολή υποψηφιότητας.

6. Το προεδρείο της Γ.Σ. διευθύνει τη συνεδρίαση ως εξής:

1. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδριάσεως

2. Τηρεί την καθορισμένη από το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό διαδικασία διεξαγωγής της συνεδριάσεως

3. Διευθύνει τη συζήτηση στα πλαίσια της διαδικασίας

4. Θέτει τα θέματα και τις υποβαλλόμενες προτάσεις σε ψηφοφορίας (φανερή ή μυστική, κατά περίπτωση) και διεξεγάγει τις ψηφοφορίες.

5. Έχει τη Γενική Ευθύνη της συνεδριάσεως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει η Γ.Σ. (αν η αρμοδιότητα αυτή δεν ανήκει σε άλλο όργανο, κατά το καταστατικό).

6. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη συζήτηση ή όχι προτάσεως ή ενστάσεως, αποφασίζει τελεσίδικα η Γ.Σ.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Γ.Σ.

1. Είναι το ανώτατο (Κυρίαρχο) όργανο της διοικήσεως του Συλλόγου και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και επικυρώνει ή απορρίπτει τις αποφάσεις των άλλων οργάνων, που οδηγούνται σ'αυτή σύμφωνα με το καταστατικό, και ειδικότερα:

2. Εκλέγει τα όργανα του Συλλόγου (Σχετ. άρθρο 8).

3. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους και των απολογισμών του περασμένου.

4. Αποφασίζει για την έγκριση των εκθέσεων (ετήσιες και τυχόν περιοδικές) της Εξελεγκτικής Επιτροπής (σχετικές με τη διοίκηση του Συλλόγου) και για την απαλλαγή ή όχι όλων των οργάνων του Συλλόγου (ως άρθρο 8), από κάθε ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της θητείας τους.

5. Αποφασίζει για την έγκριση ή τροποποίηση του εσωτερικού  κανονισμού λειτουργίας του Συλλόγου (μετά από εισήγηση του Δ.Σ.).

6. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού (μετά από εισήγηση του Δ.Σ.).

7. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου και τη διάθεση της περιουσίας του (μετά από εισήγηση του Δ.Σ.).

 

Άρθρο 23

Απαρτία Γ.Σ.

 1. Η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα, μόνο αν έχει τις απαρτίες που ορίζονται παρακάτω, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται ειδική απαρτία (άρθρο 28)
 2. Η πρώτη Γ.Σ. έχει απαρτία να παρευρίσκεται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) των μελών, που έχουν το σχετικό δικαίωμα (σύμφωνα με το άρθρο 7), αλλιώς επαναλαμβάνεται η συνεδρία.
 3. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας στην πρώτη Γ.Σ. συγκαλείται πρώτη επαναληπτική  Γ.Σ. μετά πέντε (5) ημέρες με τα ίδια θέματα και έχει απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών, που έχουν το δικαίωμα.
 4. Σε περίπτωση και νέας ελλείψεως απαρτίας συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. , που έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Άρθρο 24

Αποφάσεις - Ψηφοφορίες Γ.Σ.

1.                   Οι αποφάσεις της Γ.Σ.,  με εξαίρεση για τις περιπτώσεις του άρθρου 28 του καταστατικού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων (οι μισοί παρόντες συν ένας), μετά από μυστική ή φανερή ψηφοφορία.

2.                      Με φανερή ψηφοφορία (με ανάταση χεριού) παίρνονται οι αποφάσεις για όλα τα θέματα, εκτός από τα ακόλουθα (παρ. 3).

3.             Με μυστική (με ψηφοδέλτια) ψηφοφορία  παίρνονται οι αποφάσεις για :

1.                  Εκλογή των οργάνων του Συλλόγου (ως άρθρο 5, πλην του εδαφίου 3 της παρ. 2)

2.                  Εκλογή αντιπροσώπων για συνέδριο – Ένωση -  Ομοσπονδία

3.                  Θέματα εμπιστοσύνης στα όργανα ή προσωπικά θέματα

4.                  Κάθε άλλο θέμα, που θα αποφασίζει  η Γ.Σ. να γίνει  με μυστική ψηφοφορία.

5.                  Ένσταση  για οποιοδήποτε  λόγο κατά του κύρους αποφάσεως της Γ.Σ. γίνεται μόνο κατά την  ίδια συνεδρίαση και η Γ.Σ.  αποφασίζει τελεσίδικα  αμέσως. Μετά την λήξη της συνεδριάσεως οι αποφάσεις  της Γ.Σ. είναι έγκυρες και τελεσίδικες.

6.                  Οι έγκυρες και τελεσίδικες αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη  του Συλλόγου (παρόντα -  απόντα).

7.                  Με ευθύνη του Προεδρείου της Γ.Σ. τηρούνται ευανάγνωστα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασεως, υπογράφονται από τα τρία μέλη του και παραδίδονται στο Δ.Σ. για το αρχείο του Συλλόγου.

Άρθρο 25

Εκλογές

1.         Εκλογές στο σύλλογο γίνονται με απόφαση της Γ.Σ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εκλογή για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
 2. Εκλογή για την ανάδειξη  Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
 3. Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία – Ένωση – Συνέδριο.
 4. Εκλογή για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Συλλόγου σε κάθε άλλο όργανο, συνδικαλιστικό ή μη.
 5. Για κάθε άλλη ψηφοφορία που η Γ.Σ. θα αποφασίσει να γίνει με τη διαδικασία των εκλογών.

2.  Οι παραπάνω  εκλογές μπορούν να γίνονται ή κάθε μία χωριστά ή πολλές μαζί (ανάλογα με το χρόνο καθορισμού τους και το αντικείμενο της εκλογής)  με απόφαση της Γ.Σ.

3.  Οι εκλογές γίνονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες και όχι νωρίτερα  από τρεις (3) ημέρες  (από  την ημέρα της Γ.Σ.  που τις προκήρυξε), με απόφαση  της Γ.Σ.  που πρέπει να καθορίζει τόπο, χρόνο και προθεσμία υποβολής γραπτών υποψηφιοτήτων δια τα όργανα που θα εκλεγούν.

4.  Οι εκλογές γίνονται  με ψηφοδέλτιο δακτυλογραφημένο ενιαίο κατά αλφαβητική σειρά επωνύμων για κάθε είδους εκλογής ή και για περισσότερες μαζί ( περισσότερα ψηφοδέλτια)  αν γίνονται σύγχρονα, με το σύστημα απλής αναλογικής.

5.  Οι εκλογές διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών (Ε.Ε.Ε.).

6.  Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκλογές (ψηφοδέλτια, κάλπη, διαδικασία εκλογής, διαλογή των ψήφων κ.λ.π.) καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή με τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. για τις εκλογές.

Άρθρο 26

Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών (Ε.Ε.Ε.)

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ψηφοφορία, κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων.
 2. Τα μέλη της (μαζί με τρία αναπληρωματικά) ανακηρύσσονται από το Προεδρείο της Γ.Σ. κατά την διαδικασία ανακηρύξεως των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 3. Η  Ε.Ε.Ε. δέχεται τις  γραπτές υποψηφιότητες, ελέγχει τη νομιμότητά τους (απορρίπτοντας τις υποψηφιότητες των μελών που δεν δικαιούνται), σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 7) και ανακηρύσσει τους υποψηφίους.
 4. Η Ε.Ε.Ε. καταρτίζει  τα ψηφοδέλτια, τηρεί  τη διαδικασία εκλογής και διαλογής των ψήφων, δίνει οδηγίες σχετικά με τις εκλογές, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών με ειδικό πρακτικό και γενικά εφαρμόζει όλες τις λεπτομέρειες τις σχετικές με τις εκλογές, όπως καθορίζονται από το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τη σχετική απόφαση της Γ.Σ.
 5. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο της Εφορ. Επιτροπής Εκλογών καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ή με τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. για τις εκλογές.

Άρθρο 27

Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου

Για τη λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου και τη διάθεση της περιουσίας του η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα με αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (ως  άρθρο 7).  Σε περίπτωση μη απαρτίας εφαρμόζονται οι διατάξεις οι σχετικές με τις επαναληπτικές Γ.Σ.  του Συλλόγου. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται πάντα με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 28

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.)

1. Μέσα σε ένα χρόνο από την ίδρυση του Συλλόγου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συντάξει και να υποβάλλει στη Γ.Σ. για ψήφιση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου (Ε.Κ.Λ.).

2. Ο Ε.Κ.Λ., μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού θα ρυθμίζει αναλυτικότερα:

 1. Τις λεπτομέρειες της οργανώσεως και τη διαδικασία λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.
 2. Τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία διεξαγωγής των ψηφοφοριών και εκλογών.
 3. Κάθε άλλο θέμα, που η Γ.Σ. θα κρίνει απαραίτητο να ρυθμίσει με τον Ε.Κ.Λ. μέσα στα πλαίσια του καταστατικού.
 4. Μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού τα θέματα της αρμοδιότητάς του ρυθμίζει η Γ.Σ. με αποφασή της, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

Άρθρο 29

Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Καταστατικού ισχύουν οι ακόλουθες μεταβατικές ρυθμίσεις, που καταργούνται αυτοδικαίως μετά ένα μήνα από τη νόμιμη έγκρισή του.

1. Με απόφαση των μελών εγκρίνεται η προσχώρηση στο Σύλλογο άλλων ομοειδών Συλλόγων του Πολυτεχνείου. Η προσχώρηση αυτή γίνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου που προσχωρεί και με την υποβολή ονομαστικού πίνακα των μελών του υπογεγραμμένο από το Δ.Σ. και θεωρημένο από την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.

Οι σύλλογοι που θα προσχωρήσουν έτσι, δεν θα καταβάλλουν στο Σύλλογο δικαίωμα εγγραφής για τα μέλη τους, αλλά θα παραχωρήσουν την περιουσία τους (χρηματική-ακίνητη-κινητή κ.λ.π.) κατά τελευταία απογραφή (μέχρι 10 ημέρες πριν από την προσχώρηση) υπογεγραμμένη από το Δ.Σ. και θεωρημένη από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3. Η περιουσία αυτών των Συλλόγων που προσχωρούν δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από το καθοριζόμενο δικαίωμα εγγραφής μέλους επί τον αριθμό των μελών τους.

4. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους μέχρι τροποποιήσεώς του από τη Γ.Σ. καθορίζεται σε πεντακόσιες (500) δρχ.

5. Μετά την προσχώρησή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προσχωρήσαντες Σύλλογοι παύουν αυθημερόν να υπάρχουν και να λειτουργούν και υποχρεούντα να γνωστοποιήσουν αυτή την απόφαση στο Πρωτοδικείο και τις άλλες Αρχές αυθημερόν.

Άρθρο 30

Τελικές Διατάξεις

1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή ό,τι χρειάζεται διευκρίνηση, ρυθμίζεται από τα όργανα του Συλλόγου (κατά περίπτωση αρμοδιότητας) σύμφωνα με το νόμο και τη συνδικαλιστική δεοντολογία.

Άρθρο 31

Το παρόν καταστατικόν που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα εγκρίθηκε εξ ολοκλήρου κατ' άρθρον και σύνολον και υπογράφεται ως ακολούθως από τα ιδρυτικά μέλη.

Χανιά 14 Οκτωβρίου 1985

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 2. ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
 3. ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
 4. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 5. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 6. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
 7. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ
 8. ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 9. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
 10. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 11. ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
 12. ΜΑΡΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ
 14. ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
 15. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
 16. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 17. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 18. ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 19. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
 20. ΤΖΕΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
 21. ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
 22. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 23. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 24. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 25. ΤΣΕΠΕΤΗ ΑΝΝΑ